Online Books

Açık ve Uzaktan Eğitimde Pazarlama İletişimiİnternet Siteleri ve Yönetimi açısından
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİMDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ
İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin eğitim alanında da kullanımı ile birlikte Açık ve Uzaktan Eğitim’de, eğitim ortamları çeşitlenmiş, radyo, televizyon, internet, uydu, web, çevrimiçi gibi birçok alanda faaliyet sürdürür hale gelmiştir. Özellikle internetin işin içine girmesi ile çevrimiçi eğitim gibi olanakların ortaya çıkışı, AUE”in büyük bir pazar ve küresel ölçekte de bir rekabet ürünü haline gelmesine yol açmıştır. AUE”de dünya çapında milyonlarca uzaktan eğitim öğrencisi bulunmaktadır ve bu alandaki rakamlar arttıkça, rekabette aynı oranda artmaktadır. AUE kurumlarının, varlıklarını devam ettirebilmek, rekabette geri kalmamak, yeni öğrenciler kazanmak, mevcut öğrencileri ile uzun dönemli sürdürülebilir ilişkiler kurmak için pazarlama iletişimini kullanmaları kaçınılmazdır. Pazarlama iletişiminin, ürün geliştirme aşamasından başlanarak, öğrencilerin mezun olmasına kadar, hatta mezuniyet sonrasında da devam eden biçimde öğrenciyi tam anlamı ile merkeze koyan bir yaklaşımla uygulanması gerekmektedir. AUE kurumlarının, zaman ve mekândan bağımsız hedef kitleleri ile başarılı ilişkiler kurmaları ve sürdürmeleri, günümüz koşullarında kurumsal web siteleri ve sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile gerçekleşmektedir. Aynı zamanda AUE kurumları, kurumsal web siteleri aracılığı ile uzaktan eğitim faaliyetlerini de desteklemektedir. Bu nedenle AUE kurumlarının web sitelerini ve sosyal paylaşım siteleri gibi internet platformunda yer alan her türlü temas noktalarını etkin kullanmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı AUE kurumlarının web sitelerini ve sosyal medyayı, pazarlama iletişimi açısından etkin kullanımlarının sağlanabilmesi için AUE kurumlarına internet platformunda pazarlama iletişimi süreçleri yönetimi konusunda bir model önerisi geliştirilmesidir. Click for download.../İndirmek için tıklayın...
 TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME Gelişmeler ve Uygulamalar - IVTÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME
Gelişmeler ve Uygulamalar - IV
Click for download.../İndirmek için tıklayın...

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME
Gelişmeler ve Uygulamalar - III
Click for download.../İndirmek için tıklayın...

Bölümler
Click for download.../İndirmek için tıklayın...

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME
Gelişmeler ve Uygulamalar - II
Click for download.../İndirmek için tıklayın...


TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME
Gelişmeler ve Uygulamalar

Kara Tahtadan ekrana diyebileceğimiz eğitim sistemlerinde yaklaşık 1970'li yıllara kadar gelişen teknoloji örgün eğitimin hizmetine koşuldu. Çok eskilerde değil henüz daha 40-50'li yaşlarda olanlarımız, sınıflarında kapı üstündeki radyo hoparlörlerini ve hatta sınıflarında bazı öğretmenlerinin 8mm ya da 16mm eğitim filmi izlettirdiğini anımsayacaklardır. 70'li yıllara gelindiğinde, yazılı basın ötesinde gelişen teknoloji ürünlerinden Radyo, TV, video gibi görsel ve işitsel teknolojiler özellikle uzaktan eğitim alanında oldukça işlevsel olarak kullanılmaya başlandı. Sonrasında; üretilen her yeni teknoloji, eğitime ve bilimsel çalışmalara girdikçe bu alanlardaki halihazırda varolan kavramların içi boşalmaya başladı. Eski kavramlar artık kullanılan bu yeni teknolojileri içeremez oldu. Örneğin 1980'li yıllara kadar uzaktan eğitim olarak bilinen ve yoğunlukla basılı materyaller, Radyo, TV ve video gibi görsel ve işitsel teknolojileri kullanan eğitim sistemleri, bilgisayar teknolojisinin gelişip sisteme dahil olmasıyla Açık ve Uzaktan Eğitim ya da Bilgisayar Destekli Uzaktan Eğitim gibi adlarla anılmaya başlandı. 1990'lara gelinildiğinde ise internet devriminin getirdiği yeniliklerin eğitim sistemine girmesi ile bu kavramlar da yetersiz kaldı. Bu yıllardan başlayarak neredeyse günümüze değin Eöğrenme olarak çevrilen E-Learning teknolojisi oldukça

Click for download.../İndirmek için tıklayın...

LEADERSHIP ROLE of TURKEY for ICDEEEWALEADERSHIP ROLE of TURKEY for ICDEEEWA

Leadership Role of Turkey Among Distance Education Institutions From the Balkans (Southeastern Europe) to the Baltic, Turkic and Caucasian Republics, to the Middle East and North Africa

In this study the distance education practices in Turkey will mentioned, and will examine and discuss the role of leadership which should be undertaken by Turkey in the region of Eastern Europe, Scandinavia, Baltic, Turkic, Cacousian, Middle East, Arab Peninsula and North Africa regions countries. It is a well-known fact that the international distance education organizations in the world are not well organized and functional in this area in the name of educational institutionalism. To fill this gap, it will be argued that Turkey might have a leadership role in the distance education field in this region and can organize the practices of the regional countries in academy and practice.

The structure of the potential distance education organization and the regulations of the organizations will be discussed based on this argument. And also, the suggested name for this regional group is ICDEEEWA (International Council for Distance Education for Eastern Europe and West Asia). A draft of the constitution of the recommended association will be presented and discussed, which will be regulated and redesigned in accordance with other regional distance education associations in the world.

In short, "Eastern Europe" is the conventional use and we encourage you to use "Western Asia" to suggest to the reader that Western Asia is a clearly defined area. Because, with the assistance of organizations like ICDEEEWA, Western Asia will grow in regional significance and stature. Also study give brief info about Educational institutionalism, Anadolu University, AAOU, ABED, ACDE, ADLA, CADE, COL, DEANZ, EADTU, EDEN, EADTU, ICDE, ODLAA, SEAMEO, UNESCO, USDLA, Turkey, International DE Associations.

Click for download.../İndirmek için tıklayın...

 KURULUŞUNUN 10.YILINDA AÇIKÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASIKURULUŞUNUN 10.YILINDA AÇIKÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI

Açıkoğretim Lisesi uygulaması ile ilgili yapılacak araştırmalara kaynaklık edebilecek olan elinizdeki bu araştırma; araştırmacılara, öncelikle araştırmalarına katkı sağlayacak, yararlanabilecekleri kaynakları bir bütün, ‘bibliyografya’ biçiminde sunmaktadır. Çalışmada ayrıca, araştırmacılara yardımcı olabileceği düşüncesi ile daha önce yapılmış çalışmaların özet bilgilerine ve konu/yazar dizinine yer verilmektedir.

Bu çalışmada temel amaç; Açıkoğretim Lisesi uygulaması ile ilgili çalışma yapacak Türk ve yabancı araştırmacılara bu konuda daha önce nelerin yapılıp yapılmadığı, yapılan çalışmalardaki temel yaklaşım ve yöntemlerin neler olduğu ile çalışma sonuçları ve bu çalışmalara nasıl ulaşacakları konusunda bilgi sağlamaktır. Türkçe ve İngilizce olarak AÖL’nin kuruluşunun 10. Yılı olan 2002 yılında gerçekleştirilen bu kaynakça bir anlamda AÖL’nin kuruluşunun 5. yılında çıkarılan kaynakçanın genişletilmiş ikinci basımı olarak düşünülmüş ve yine Açıkoğretim Lisesi uygulamasını temel alan tez, araştırma, makale, kitap, bildiri, rapor, bülten ve kılavuz düzeyindeki çalışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır.

İlk versiyonu AÖL’nin kuruluşunun 5. yılında yayınlanmış olan bu kaynakça çalışmasının, alanda yapılan her yeni çalışmanın eklenmesiyle beş yılda bir yinelenmesinde sayısız yarar vardır. Yapılan çalışmaların ileride yapılacak çalışmalara kaynaklık edeceği göz önüne alınırsa, gerek bu araştırmanın, gerekse ileride yeni çalışmaları kapsamına alacak benzer kaynakça çalışmalarının önemi açıkça ortadadır. Umudumuz odur ki, araştırma, ilgilenenlere gerçekten yararlı olur ve çalışma, ileride sorumluluk duyan genç araştırmacılarca devam ettirilir.

Bu nedenle, bundan sonra AÖL Uygulaması konusunda tez, kitap, makale, bildiri vb. her düzeyden yapılacak araştırma ve çalışmaların bir kopyasının Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EğiTek) Bilgiye Erişim Merkezine ulaştırılması, hem çalışmaların değerlendirilerek hedef kitleye ulaşmasını sağlayacak hem de 5 yıl sonraki çalışmaya önemli ölçüde temel oluşturacaktır. Bu anlamda çalışma grubuna ve çalışmaya katkıda bulunan EğiTek çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Click for download.../İndirmek için tıklayın...

 UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARIUZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ
GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI

Çağımızda öğretim teknolojileri ve ders materyalleri çok çeşitlenmiş ve geliştirilmiş olmakla birlikte ders kitaplarından vazgeçilmiş değildir. Ders kitapları öğrenme materyali olarak tüm öğretim düzeyleri için önemini hala ilk sırada korumaktadır.

Uzaktan yükseköğretim gören Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri öğrencilerinin temel ders materyali ders kitaplarıdır. Çünkü uzaktan öğretim öğrencileri gereksinim duydukları bilgiye ulaşmak için henüz başka kaynaklardan gerek mekân gerek ekonomik engeller nedeniyle yeteri kadar yararlanamamaktadırlar.

Öğrencilerin temel öğrenme materyallerinden olan ders kitapları, kapakları da dâhil olmak üzere, yazılı metinleri destekleyen birçok görsel öğe de içermektedir. Bu görsel öğeler, tablo, şekil, grafik, resim, ikonografi, fotoğraf vb. gibi öğelerdir.

Ders kitaplarının hazırlanmasında uzaktan öğretim teknik özellikleri göz önünde bulundurulmaktadır. Uzaktan öğretim ders kitaplarının öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasının önemi büyüktür. Bu nedenle gerek baskı kalitesi gerek içerik yazım ve anlatım özellikleri gerekse iç ve dış görsel tasarımı diğer kitap ve örgün öğretim ders kitaplarından ayrı özellikler göstermektedir.

Ders kitaplarındaki görsel öğelerin öğrenmeye katkılarını öğrencilerin görüşlerinden yararlanarak belirleyebilmek amacıyla bu araştırma yapılmıştır.

Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenciler çoğunluk olarak görsel öğelerin belirgin olumlu bir katkısı olduğu kanısında değillerdir. Ancak olumsuz görüşler tüm öğrencilerim değil soru türüne göre %55–75 arasında değişen öğrenci görüşleridir. Kararsızlar ve olumlu görüş bildirenler ise %45–25 arasındadır.

Anketin uygulandığı öğrenci grubunun tümünün ders desteği alan (bir bakıma bazı derslerden başarısız) öğrenciler olduğu düşünüldüğünde, ders kitaplarının içerik yapısına olumsuz görüş belirtmelerinin doğal olduğu düşünülebilir. Ancak verilerin yine de bir görüşü belirttiği göz ardı edilmemelidir.

Öz olarak; ders kitaplarındaki konuların öğrenilmesini kolaylaştırmak, ilgi çekiciliği artırmak, öğrenilenlerin kolay hatırlaması ve uzun süre kalıcı olmasını sağlamak için düz sözcükler görsel öğelerle desteklenme gereği vardır.

Bu amaca uygun olarak; Şekil, tablo, grafik, fotoğraf, vb. gibi görsel öğelerden yararlanılmaktadır. Bu öğelerin ders kitaplarında gerektiği şekilde kullanılabilmesi uzmanlık gerektiren bir konudur. Öğrencilerin üzerinde zaman zaman yapılacak araştırmalar, bu öğelerin en verimli şekilde kullanılma yöntemlerini ortaya koymada yararlı olacaktır.

Click for download.../İndirmek için tıklayın...

 CASES ON CHALLENGES FACING E-LEARNING AND NATIONAL DEVELOPMENT: Institutional Studies and Practices VOLUME I

 CASES ON CHALLENGES FACING E-LEARNING AND NATIONAL DEVELOPMENT: Institutional Studies and Practices VOLUME II
CASES ON CHALLENGES FACING E-LEARNING AND NATIONAL DEVELOPMENT:
Institutional Studies and Practices VOLUME I - VOLUME II

E-Learning offers many opportunities for individuals and institutions all over the world. Individuals can access to education they need almost anytime and anywhere they are ready to. Institutions are able to provide more cost-effective training to their employees.

E-learning context is very important. It is common to find educators who perceive e-learning as internet-only education that encourages a static and content-focused series of text pages on screen. Others envisage the shallow and random online messages that are typical of a social real-time chat session, and wonder how that type of communication could add any value to academic discourse. Some may have experienced e-learning done poorly, and extrapolate their experience into a negative impression of all e-learning.

The book will examine the emergence and growth of e-learning. The use of the ‘e’ prefix indicates the application of information and communication technology (ICT) in government, finance, and all forms of socio-economic and community development.

Many of the institutions in the countries to be reviewed also make extensive use of traditional teaching and methods and media, so this book will not only consider e-learning and mobile or m-learning in isolation but in blended or mixed-mode learning, both in classroom environments and in distance education. It will examine and discuss.

This eBook is designed and presented in two volumes. The fist volume consists of the country cases of Algeria, Belarus, Bulgaria, Egypt, Estonia, Finland, Greece, Jordan, Hungary, Iraq, Iran, Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, and Morocco. The second volume gives a place to the country cases of Norway, Oman, Palestine, Poland, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden, Syria, Tajikistan, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates and Uzbekistan. So, the book consists of more than 70 authors from 39 different countries and from 42 universities and 14 institutions with company for all 42 chapters.

VOLUME I - Click for download.../İndirmek için tıklayın... (Updated on 06.03.2010)

VOLUME II - Click for download.../İndirmek için tıklayın... (Updated on 06.03.2010)

 A REVIEW OF THE LITERATURE ON THE OPEN HIGH SCHOOL IN TURKEY BETWEEN THE YEARS ON ITS 10th ANNIVERSARY (1992-2002)A REVIEW OF THE LITERATURE ON THE OPEN HIGH SCHOOL IN TURKEY
BETWEEN THE YEARS ON ITS 10th ANNIVERSARY (1992-2002)


In this book review, all studies which conducted on Open High school have been collected, and indexed In general evaluation of the study has done, without detailed comparison and content analysis since the abstracts are not sufficient to conduct a detailed cooperative content analysis at that moment, it will try to give some interesting points of the findings and cumulative knowledge on the abstracts.

This study covers during 10-years period on 110 researches or studies which have conducted between the years of December 1992 and September 2002. Their first versions of this study were covering only 70 studies, which have been conducted between the years 1992 and 1997.

Most of the studies were conducted by Ministry of National Education Film, Radio Television Education Directorate to receive feedback on the application of Open High School and they were published as an internal paper by copying. And also, most of the studies and articles have nearly 10 to l5 pages per volume. In addition, theses are also is around 100-150 pages. The oldest study of the open High School application belongs to year 1992.

The studies in this literature review were conducted mostly by the same researchers and by the same institutions. This shows us that some researchers (for example; Catal, Esirgen, Hakan, Kaya, Ulug, Sözen agın and Teker) and institutions (for example; FRTED, MONE) conducted more than one study on the Open High School. More than 30 studies are realized by some institutions such as Ministry of National Education-MONE (mostly prepared by Ali AGIN), PIAR, and ARGE and by other organizations. Six of them were conducted by private or governmental institutions. Most of the studies were conducted by Ministry of National Education, Directorate Film, and Radio Television Education as an internal paper.

Also in this literature review, it is observed that 12 researches realized as a group study. 7 of 10 researches were done by two researchers, 3 of 10 were done by four researchers and 2 of 10 were done by five researchers as group study. Other studies are realized by one author.

Click for download.../İndirmek için tıklayın...

 DISTANCE EDUCATION: THE WINDS OF CHANGEDISTANCE EDUCATION: THE WINDS OF CHANGE

The book brought together the best articles about distance education. It was planned to provide theory and practice of distance education for schoolars and administrators in the field. It was designed to be used as a hand book of distance education for educators. It gives an introduction to the serious study of distance education. It is designed to give researchers an authoritative picture of distance education because they are interested in much greater interest in distance education.

It has eleven chapters. The topics of these chapters are defining distance education, history of distance education, the roles of students and teachers in distance education, communication barriers in distance education, distance education as a challenging concept in sociology, a conceptual analysis of distance educational functions and perspectives in sociology, distance education applications around the world, telecommunications technologies in distance learning, the winds of change in open education faculty (oef)-Turkey, diffusion of distance education in North Cyprus, and the evaluation of students’ perceptions of distance education.

Click for download.../İndirmek için tıklayın..

 THE CHALLENGES FOR MARKETING DISTANCE EDUCATION IN ONLINE ENVIRONMENTS An Integrated ApproachTHE CHALLENGES FOR MARKETING DISTANCE EDUCATION IN ONLINE ENVIRONMENTS
An Integrated Approach

The education system of our times has transformed greatly due to enormous developments in the IT field, ease in access to online resources by the individuals and the teachers adopting new technologies in their instructional strategies, be it for course design, development or delivery. The field of Distance and Online Education is experiencing continuing growth. Starting from simple form of correspondence courses, this field has passed through various generations, employing from simple to complex technology like radio, television to computes, satellites, Internet, Wiki and Web 2.0 applications. The Internet and the Wide World Web have fundamentally altered the practice of distance teaching and learning. Many of the universities around the globe are offering their courses online.

The emerging distance and online learning environments pose unique challenges towards marketing of distance education programmes. Distance education and online education is practiced in all the fields of human endeavor. Distance and online education has become part of our life, both personal and professional.

This is the right time to be sure how to effectively market the distance and online education programmes. Adequate attention needs to be paid to costs, impact, resource allocation and the return on investment, so that cost efficiency and cost effectiveness are met to the optimum. There are challenges facing for marketing in distance and online learning environments in the form of delivering what these environments are promising, how to find the right information, regular updation of the courses and not to forget the effective user interaction with the course developers and peers.

Ramesh C. Sharma PhD. Professor, IGNOU, India

Click for download.../İndirmek için tıklayın...

 The Open Education Faculty.... 25th Anniversary of OEF A Review of The Literature onThe Open Education Faculty In Turkey 1982­2007 (A Revised And Expanded The Fifth Editon)The Open Education Faculty....
25th Anniversary of OEF
A Review of The Literature on The Open Education Faculty In Turkey 1982-­2007
(A Revised And Expanded The Fifth Editon)

Communication technologies have a manipulative power an effect on the field of education in general. These technologies have been increasingly used in education and training for many years to meet different needs. Distance education has proven particularly useful for training people into remote locations who can not attend to the classes at universities.

The first edition of this study (Including conducted studies between the years 1982-1990) was published and distributed five hundred copies. The second edition of this stuffy revised and expanded version includes 1982-1992 period. The first reason for preparing of second edition is to celebrate the 10th Anniversary of The Open Education Faculty. Secondly we found a chance to add new studies which are missed in the former edition.

Thirdly, to add new studies which are conducted between 1990-1992. Also this edition was published and distributed five hundred copies.The third revised and expanded edition of this study was published in 1997 for the 15th Anniversary of The Open Education Faculty by including 1982-1997. The fourth edition is revised and published electronically in 2002.

Click for download.../İndirmek için tıklayın...

 AÖF'ün 25. Yılında.... Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İle İlgili Olarak Yapılan Çalışmalar Kaynakçası 1982-2007 (Genişletilmiş Ve Gözden Geçirilmiş Beşinci Baskı)AÖF'ün 25. Yılında....
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile İlgili Olarak Yapılan Çalışmalar Kaynakçası 1982-2007
(Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Beşinci Baskı)

Bu çalışmanın ilk baskısı aynı adı taşıyan ortak bir çalışma olarak 1990 yılında yayınlandı. Değerli arkadaşlarım Feyyaz Bodur ve Nermin Çıldır Özgür ile birlikte 'Açıköğretim Fakültesi Uygulamasını Konu Edinen Çalışmalar' elde edilerek bu çalışmaların nelerden söz ettiği belirtilerek sizlere sunuldu. 1982­1990 yıllarındakiçalışmaları kapsayan, İngilizce ve Türkçe olarak gerçekleştirilen kaynakça çalışması 1. Baskısı Açıköğretim Fakültesi'nce Temmuz 1990 ayında beş yüz adet olarak basılıp, tükendi.

Daha sonra bu kaynakça çalışmasının 10 yıllık birikimini içeren çalışmaları değerlendiren ve 1982­1992 yıllarını kapsayan genişletilmiş 2. Baskısı yine beş yüz adet olarak basılmış ve ilgili kurum ve kişilere ücretsiz dağıtıldı. Açıköğretim Fakültesi'nin 15. yılında 3. kez yinelenen ve 1982­1997 yıllarını kapsayan çalışmanın İngilizce sürümü basılmış, Türkçe sürümü ise açıklanamayan nedenlerle basılmamıştır. Bu çalışmanın 1982­2002 yıllarını içeren gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 4.sürümü, 2002 Eylül ayında baskıya hazır biçimde çalışma grubunca tamamlanmış ve Türkçe-İngilizce olarak elektronik ortamda yayımı sağlanmıştır.Tüm bu çalışmalarda; Açıköğretim Fakültesi işleyiş ve uygulamalarına değinmiş, yapılan çalışmalara ayrıntılı gönderme yapmış, bazen açıklamalı olarak yer vermiş ya da Açıköğretim Fakültesi işleyiş ve uygulamalarını temel almış tez, makale, kitap, bildiri ve rapor düzeyinde çalışmalara yer verilmiştir.

Click for download.../İndirmek için tıklayın...

 A Review of the Literature on... A review of the Literature on the Open Education Faculty in Turkey 1982-2002A Review of the Literature on...
A review of the Literature on the Open
Education Faculty in Turkey 1982-2002

This study has aimed to inform domestic and foreign researchers on the subject and literature of OEF. Most of the studies had been summarized in an abstract form, and also bibliographic information and indexes about topics and author name are given.

Turkish version of this study has been completed for 1982-2002 years too for the reason that researchers-who has studied on OEF -are applying to the faculty administrators to obtain some data about OEF or documents and to publish their study or research. Some of them come from other cities or some of them are foreign researchers who want to obtain some materials on OEF by writing a letter to dean or rector or someone else.

In any case, it has been very difficult to help them due to the limited time. Especially for the last group of people who are coming from outside of Eskisehir, this study can be very useful to save research time.Of course this study has to be updated by adding new studies in future. Since, new studies will be developed depending on previous ones. By this reason please deliver your new studies, which on Open Education Faculty (or studies which are not considered in this study) to the author or the Open Education Faculty administration for informing them in future. Please do not forget that your studies will be resource for the next new ones.

Click for download.../İndirmek için tıklayın...

 Açıköğretim Fakültesi İle İlgili Olarak Yapılan Çalışmalar Kaynakçası 1982-2002 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İle İlgili Olarak Yapılan Çalışmalar Kaynakçası 1982-2002 (Genişletilmiş Ve Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı)Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi İle İlgili Olarak Yapılan Çalışmalar Kaynakçası 1982-2002
(Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı)

Çalışmada beş ana bölüm vardır. Bunlardan birincisi çalışmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı 'Giriş' bölümüdür. İkinci bölümde, tüm çalışmaların künyesinin belirtildiğin 'Kaynakça' bilgileri yer almaktadır. Üçüncü bölüm ise, ulaşılabilen Çalışma Özetleri (1982-2002) bölümüdür. Bu bölümde aynı çalışmanın farklı anlatımını içeren ve farklı ortamlarda sunulmuş, yayınlanmış çalışmaların tek bir özetine yer verilmiştir.Dördüncü bölümde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nce yayınlanan broşür, gazete, kılavuz, bülten ve özel basılı materyaller sunulmaktadır. Beşinci ve son bölüm ise konu ve yazar dizinine ayrılmıştır.

Üçüncü bölüm oluşturulurken çalışmanın adı, çalışmanın künyesi, çalışmanın kısa bir özet ya da tanıtımı ve çalışmanın nasıl elde edilebileceği bilgileri ön plana alınmıştır. Yabancı dilde yapılan yayınların adı Türkçe'ye çevrilmeyip aynen korunmuştur.

Araştırma kapsamına alınan çalışmalar, YÖK Kütüphanesi, Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, öğretim üyeleri ile diğer üniversite, kütüphane kurum, kuruluş ve kişilerle yapılan görüşme ve taramalardan bilgi sahibi olunarak elde edilmiştir. Kaynakça çalışmasında beliren bazı önemli bilgiler genel çizgilerle aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Click for download.../İndirmek için tıklayın...

 Açıköğretim Fakültesi Mezunlarının Çalışma Yaşamı ile İlişkileri

Açıköğretim Fakültesi Mezunlarının
Çalışma Yaşamı ile İlişkileri

Bu çalışmaya neden olan kavram ya da olgu, uzaktan eğitimin ülkemizdeki ilk ve yükseköğretim alanında tek uygulaması olan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ile bu sistemin çıktıları olan AÖF Mezunları’nın gördükleri eğitim sonunda ekonomi ve iş sektöründe ne konumda olduğudur. İşte bu gelişim sürecinde Açıköğretim Fakültesi'nin tarihsel gelişimi ile onun bu günkü konumuna ulaşmasında “ona sahiplenme” ya da “fakülteyi fakülte yapan onun mezunlarıdır” söylemi ile açıklayabilmek için, mezunlarının sektörde ve çalışma yaşamındaki durumları ile fakültelerinde almış oldukları eğitime ilişkin görüş ve düşüncelerini incelemek, bu çalışmanın temel iletisi olarak düzenlenmeye çalışılmıştır.

Dünya ve Türkiye'deki gelişim çizgisine yönelik tarihsel gelişimi, çalışmanın amacı, problemi, önemi, sınırlılıkları, varsayımları ve tanımları verilmiştir. İkinci bölümde; çalışmanın yöntemi, evreni, hedef kitle, örneklem tanımı ve veri toplama yolları ile veri toplama aracının özelliklerinin anlatımına yer verilmiştir. Üçüncü bölüm ise, 2000 mezuna gönderilen ve 690 mezundan gelen yanıtlardan ankete kurallı yanıt veren, kullanılabilir 619'u değerlendirmeye alınmıştır.

Click for download.../İndirmek için tıklayın..

Prof. Dr. Zeki KAYAÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Click for download.../İndirmek için tıklayın..

UZAKTAN EĞİTİM
Click for download.../İndirmek için tıklayın..

intWOJDE
If you do not have an Outlook-like application on your system, send your manuscript to intwojde@gmail.com.
Visitors